Obchodní podmínky

Informace pro Zákazníky, všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád č. 1/2016

platné od 24. ledna 2017

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

Tato Informace pro Zákazníky, všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „VOP“) slouží k poskytnutí povinných informací Zákazníkům dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupních smluv s Prodávajícím a k zachycení obsahu těchto Kupních smluv.
Tyto VOP jsou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 

DEFINICE POJMŮ
 

Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto VOP následující význam
E-shop“ znamená internetovou stránku na webové adrese www.danielahylova.cz, na které je Prodávajícím provozován internetový obchod se Zbožím. V E-shopu je Zákazníkům umožněn výběr Zboží, a odeslání nabídky na uzavření Kupní smlouvy.

Kupní cena“ znamená úplatu za prodej Zboží dle Kupní smlouvy. Kupní cena je splatná na Účet Prodávajícího nejpozději před odesláním Zboží Zákazníkovi. Kupní cena je určena a je splatná v českých korunách.

Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem ve smyslu § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;

Prodávající“ znamená Danielu Hýlovou, IČ: 03008274, s místem podnikání Zámecká 45, 74761 Raduň, e-mail danielahylova@gmail.com;

OZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;

Účet Prodávajícího“ znamená bankovní účet Prodávajícího vedený u Fio banky, č.ú: 2801484577/2010

 „Zboží“ znamená původní, ručně zpracovávané výrobky vyrobené Prodávajícím, zejména toaletní tašky, potřeby do domácnosti a bytové doplňky a další, které jsou/budou předmětem koupě dle Kupních smluv;

Zákazník“ znamená spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, který uzavřel nebo zamýšlí uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu ohledně koupě Zboží;

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
 

Veškeré prodávané textilní Zboží je původním ručním výrobkem Prodávajícího určeným k osobní potřebě a k běžnému obvyklému účelu vyplývajícímu z povahy výrobku.

Konkrétní Kupní cenu Zboží včetně všech poplatků (zejména dopravného) odsouhlasí Zákazník před uzavřením Kupní smlouvy. Konkrétní Kupní cena Zboží bude vypočtena dle požadavků Zákazníka na podobu, rozměry a funkci Zboží. Prodávající se může se Zákazníkem dohodnout na zaplacení přiměřené Zálohy před započetím výroby Zboží.

Daňové doklady, potvrzení o obsahu Kupní smlouvy, potvrzení objednávky a informace pro Zákazníky jsou Zákazníkům poskytovány v elektronické podobě (zpravidla ve formátu pdf) na e-mailovou adresu, kterou Zákazník sdělí (vyplní v objednávce v E-shopu). Zákazník souhlasí se zasíláním těchto dokladů pouze v elektronické formě.


Zboží je zasíláno Zákazníkům prostřednictvím dopravce. Není-li dohodnuto jinak bude Zboží doručováno prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu, kterou Zákazník sdělí Prodávajícímu při uzavření Kupní smlouvy (uvede v objednávce v E-shopu). Výše dopravného bude Zákazníkovi sdělena a jím odsouhlasena rovněž před uzavřením Kupní smlouvy. V případě objednání více kusů Zboží, může být Zboží odesláno ve více zásilkách.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (připojení k síti internet) pro uskutečnění objednávky jsou pouze v základní sazbě poskytovatele telekomunikačních služeb Zákazníka, tj. jsou závislé na tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných Zákazníkem a smlouvě mezi Zákazníkem a poskytovatelem telekomunikačních služeb. Tyto náklady nese v plné výši Zákazník. Prodávající Zákazníkovi sám žádné náklady na použití komunikačních prostředků na dálku neúčtuje ani nijak neovlivňuje sazbu účtovanou poskytovatelem telekomunikačních služeb.
 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 

Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronické pošty, na základě individuální komunikace se Zákazníkem.

Na základě požadavků Zákazníka ohledně vzhledu, materiálu, rozměrů a funkčnosti Zboží zašle Prodávající Zákazníkovi vyplněný objednávkový formulář, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné údaje tvořící obsah zamýšlené Kupní smlouvy, včetně Kupní ceny a všech poplatků. Tento objednávkový formulář má Zákazník možnost zkontrolovat a v případě souhlasu s údaji v něm obsaženými jej prostřednictvím elektronické pošty odsouhlasí Prodávajícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení objednávkového formuláře vyplněného Prodávajícím Zákazníkem prostřednictvím elektronické pošty. Kupní smlouvu lze uzavřít rovněž prostřednictvím internetové aplikace v E-shopu způsobem uvedeným v čl. 7 těchto VOP.
Je-li dohodnuto zaplacení zálohy na Kupní cenu, je Záloha splatná do pěti pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy. Kupní cena uvedená v Kupní smlouvě a (případně) dopravné jsou splatné po odsouhlasení finální podoby Zboží Zákazníkem, a to do pěti pracovních dní od výzvy Prodávajícího, že Zboží je připraveno k odeslání.
Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, bude Zboží připraveno k odeslání (v závislosti na náročnosti jeho výroby) nejpozději do patnácti pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy; je-li dohodnuto zaplacení Zálohy, bude Zboží připraveno k odeslání do patnácti pracovních dní ode dne zaplacení Zálohy. Zboží bude odesláno bezprostředně po zaplacení Kupní ceny a (případně) dopravného na Účet Prodávajícího.
Je-li Zboží vyrobeno nebo upraveno v podobě dle osobních požadavků a přání Zákazníka, nemá Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 odst. 1 OZ. V ostatních případech má Zákazník právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba převezme Zboží nebo jeho poslední část.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení informovat Prodávajícího na e-mailové adrese daniela@danielahylova.cz  formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje před uplynutím příslušné lhůty, odstoupení od Kupní smlouvy odeslat.
Pokud Zákazník odstoupí od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající všechny platby, které od Zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání Zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného Zboží nebo prokáže-li Zákazník, že Zboží již odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počátečního zaplacení Kupní ceny, pokud Zákazník výslovně neurčil jinak. Zákazníkovi v žádném případě nevzniknou další náklady.
Přímé náklady spojené s vrácením Zboží nese Zákazník. Zákazník dále odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že Zákazník bude v prodlení se zaplacením Zálohy nebo Kupní ceny (nebo případně dopravného) delším než pět pracovních dní. Je-li v době prodlení Zákazníka dle předchozí věty Zboží již vyrobeno, není Prodávající povinen vracet Zákazníkovi již zaplacenou Zálohu, která pro tento případ představuje částečnou úhradu nákladů vynaložených Prodávajícím na výrobu Zboží.
Prodávající uzavřené Kupní smlouvy nearchivuje a nevede jejich databázi. Prodávající tedy neumožnuje Zákazníkům přístup k uzavřeným Kupním smlouvám. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v češtině, a to způsobem uvedeným v čl. 4.1. těchto VOP nebo v případě E-shopu způsobem uvedeným v čl. 7 těchto VOP. Zákazníkovi je umožněno před odesláním objednávky v E-shopu zkontrolovat a případně změnit všechna zadaná data.
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Zákazníkovi i za později vzniklé vady, které Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.
Na Zboží je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Zákazníkem. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé nevhodným používáním Zboží nebo na poškození Zboží způsobená Zákazníkem.
Zákazník je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit.
Ve lhůtě dle předchozího odstavce 5.4. je Zákazník oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): (i) odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží, (ii) bezplatné odstranění vady opravou, (iii) přiměřenou slevu z Kupní ceny, (iv) vrácení Kupní ceny na základě odstoupení od Kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení Kupní smlouvy, o němž strana porušující Kupní smlouvu již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy je Zákazník oprávněn požadovat odstranění vady (není-li to nepřiměřené i dodáním nového Zboží bez vad) nebo slevu z Kupní ceny. Dokud Zákazník nezvolí, že požaduje slevu z Kupní ceny, je Prodávající oprávněn vadu odstranit opravou nebo dodáním nového Zboží nebo toho, co chybí. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit.
Odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad může Zákazník požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může Zákazník od Kupní smlouvy rovněž odstoupit.


Reklamaci uplatní Zákazník odesláním emailu na e-mailovou adresu: daniela@danielahylova.cz. Vadné Zboží je nutno zaslat/doručit na shora uvedenou adresu Prodávajícího k posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží do předání/doručení Zboží Prodávajícímu. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Zákazníka e-mailovou zprávou.
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Zákazník uzavřením Kupní smlouvy souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely plnění předmětů uzavřených Kupních smluv, reklamních nabídek, poskytování zákaznických slev a informování Zákazníků o nabídkách a prodejních akcí Prodávajícího, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Prodávajícímu. Osobní údaje budou Prodávajícím uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným a zpracovávaným osobním údajům a že je oprávněn po Prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Zákazník souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.
Osobní údaje může Zákazník kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu daniela@danielahylova.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů poskytuje Zákazník na dobu určitou, a to na dobu pěti let ode dne uzavření poslední Kupní smlouvy.
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PRODEJ ZBOŽÍ V E-SHOPU
 

Pro prodej Zboží v E-shopu platí tyto VOP v rozsahu, v jakém není v tomto čl. 7. výslovně uvedeno jinak. Ustanovení tohoto čl. 7 VOP mají v případě prodeje Zboží v E-shopu přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP.
Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Skutečnosti uváděné ve webovém rozhraní E-shopu jsou tak jen výzvou Zákazníkům k učinění nabídky. Umístění zboží do webového rozhraní E-shopu není nabídkou Prodávajícího s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
Návrhem (nabídkou) na uzavření Kupní smlouvy je objednávka Zákazníka, tj. vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní E-shopu Zákazníkem. Objednávkový formulář obsahuje k vyplnění pole pro údaje, které spolu s těmito VOP tvoří podstatný obsah uzavírané Kupní smlouvy, zejména označení Zákazníka, jeho emailové adresy a adresy bydliště, specifikaci Zboží, jeho množství a ceny, způsob a podmínky úhrady kupní ceny, požadavek na zaplacení zálohy, způsob dopravy, místo dodání.
Objednávkový formulář Zákazník vyplní na internetové stránce E-shopu. Před odesláním bude Zákazníkovi zobrazena rekapitulace objednávky se všemi podstatnými údaji navrhované Kupní smlouvy, tj. zejména označení Zákazníka, jeho emailové adresy a adresy bydliště specifikace Zboží, jeho množství a ceny, způsob a podmínky úhrady kupní ceny, placení zálohy, způsob dopravy, místo dodání, aby je Zákazník mohl zkontrolovat a v případě chyby v zadaných údajích se mohl vrátit do kroku zadání údajů a chyby opravit. V případě, že objednávka nebude po kontrole Zákazníkem vykazovat chyby, Zákazník objednávku odešle Prodávajícímu prostřednictvím internetové aplikace v E-shopu.
Prodávající Zákazníkovi zašle neprodleně na jím uvedený email potvrzení o zadání objednávky. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Prodávající Zákazníkovi potvrdí objednávku odesláním akceptačního emailu, který bude obsahovat shrnutí objednávky a podstatných údajů uzavřené Kupní smlouvy a sdělení, že Prodávající akceptuje objednávku. V příloze akceptačního emailu budou tyto VOP.
Přijetím (akceptací) objednávky ze strany Prodávajícího vznikají mezi Zákazníkem a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a jejím potvrzení, těmito VOP a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí je vyloučeno a stejně tak je vyloučeno uzavření Kupní smlouvy s odchylkou měnící nepodstatně Kupní smlouvu, ledaže se na tom Zákazník a Prodávající výslovně dohodnou.
Objednané Zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího odesláno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem zpravidla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím a v případě volby způsobu úhrady Kupní ceny dle čl. 7.8.1. těchto VOP ode dne zaplacení Kupní ceny Zákazníkem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce nebo osobním převzetím Zboží Zákazníkem.
Způsob úhradyzboží: Bezhotovostní úhrada Kupní ceny převodem na Účet Prodávajícího. Kupní cena je splatná nejpozději do pěti pracovních dní ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím;
  

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené Kupní smlouvy počínaje 1. září 2016. Případné porušení podmínek smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Zákazníkem uvedených v těchto VOP má stejné následky jako porušení samotné Kupní smlouvy.

Nákupní košík